sossusice.cz SO? a SOU Su?ice | Vítejte na internetovém ?kolním portálu

sossusice.cz
Title: SO? a SOU Su?ice | Vítejte na internetovém ?kolním portálu
Keywords: Su?ice, SO? Su?ice, SO? a SOU
Description: SO? a SOU Su?ice
sossusice.cz is ranked 4031079 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,705. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sossusice.cz has 43% seo score.

sossusice.cz Information

Website / Domain: sossusice.cz
Website IP Address: 81.91.83.149
Domain DNS Server: ns.stcomp.cz,ns.fixnet.cz

sossusice.cz Rank

Alexa Rank: 4031079
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sossusice.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,705
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $386
Yearly Revenue: $4,705
Daily Unique Visitors 1,186
Monthly Unique Visitors: 35,580
Yearly Unique Visitors: 432,890

sossusice.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control public, max-age=1800
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Mon, 01 Aug 2016 17:47:54 GMT
Server Apache

sossusice.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Su?ice 10 0.86%
SO? Su?ice 0 0.00%
SO? a SOU 4 0.51%

sossusice.cz Traffic Sources Chart

sossusice.cz Similar Website

Domain Site Title

sossusice.cz Alexa Rank History Chart

sossusice.cz aleax

sossusice.cz Html To Plain Text

SO? a SOU Su?ice | Vítejte na internetovém ?kolním portálu SO? a SOU Su?ice ú?ední deska ú?ední deska Maturitní okruhy Projekty Ve?ejné zakázky Historie ?koly Povinné informace Dokumenty ?koly Napsali o nás STUDIUM P?ijímací ?ízení Podmínky p?ijetí Nabízené obory Vysledky p?ijímacího ?ízení P?edbě?ná p?ihlá?ka Rozvrh a suplování Pedagogicky sbor U?itelé OV U?itelé teorie Vychovatelé DM ?kolská rada ?ákovská rada Vychovny poradce Environmentální vychova Domov mláde?e Stravování Studijní materiály úspěchy ?koly U?EBNí OBORY Mechanik opravá? motorovych vozidel Opravá? zemědělskych stroj? Autoelektriká? Instalatér Elektriká? Truhlá? Zedník Kucha?-?í?ník Kade?ník STUDIJNí OBORY Sociální ?innost Cestovní ruch Mechatronika / Tech. design Technologie plast? NáSTAVBOVé STUDIUM Podnikání DOPL?KOVá ?INNOST Auto?kola ?kolení profesní zp?sobilosti ?idi?? Mytí a opravy vozidel Svá?e?ská ?kola Ubytování - rezerva?ní systém Stravování Pronájem sport. areálu Tenisová ?kola Revize elektrickych za?ízení Studená kuchyně a cukrá?ské vyrobky U?ňovsky BUFET Prodejna radiátor? Kade?nictví ?kolící st?edisko FOTOGALERIE INFORMACE PRO ?áKY ?KOLY Brigády Nabídka zaměstnání Mo?nost studia na vysokych ?kolách VZDěLáVáNí DOSPěLYCH PRACOVNí P?íLE?ITOSTI KONTAKTY SO? a SOU Su?ice Vítejte na internetovém ?kolním portálu úvod U Kapli?ky 761 Po?tovní 9 Na Burince 350 Na Hrázi 742 Vol?ovská 1139 Teoretické vyu?ování a odborny vycvik - U Kapli?ky 761, Su?ice Teoretické vyu?ování - Po?tovní 9, Su?ice Odborny vycvik - Na Burince 350, Su?ice Odborny vycvik - Na Hrázi 742, Su?ice Domov mláde?e - Vol?ovská 1139, Su?ice Ve 3.kole p?ijímacího ?ízení pro ?kolní rok 2016 /2017 nabízíme studium a vyu?ení v následujících oborech: 3leté u?ební obory s vyu?ním listem - Automechanik - Zedník - Kucha?-?í?ník - Kade?ník - Elektriká? - Truhlá? 4lety studijní obor s maturitou - Cestovní ruch Nástavbové studium s maturitou - Podnikání – zamě?ení MANAGEMENT MALYCH A ST?EDNíCH FIREM, PROVOZNí TECHNIKA, VLASOVY STYLISTA Stipendijní programy Za studium u nás m??ete získat: zdarma ubytování na na?em domově mláde?e, mo?nost praxe a následného uplatnění pro obory Instalatér, Elektriká?, Mechatronika a Technicky design od spole?nosti Systherm, s.r.o. 500 K?/měs pro obor Mechanik opravá? motorovych vozidel, Elektriká?, Autoelektriká?, Instalatér a Zedník a? 3 000 K?/měs pro obor Truhlá? od spole?nosti Solodoor a.s. v?etně nabídky pracovní smlouvy a? na dva roky a? 4 000 K?/měs pro obor Elektrotechnika od spole?nosti Solodoor a.s. v?etně nabídky pracovní smlouvy a? na t?i roky bonusovy systém finan?ní podpory od firmy B?gl a Krysl, k.s. praxe, stipendium, budoucí zaměstnání od firmy Lorenc Logistic, s.r.o. St?ední odborná ?kola a St?ední odborné u?ili?tě Su?ice je vyznamnym poskytovatelem st?edního vzdělání v podh??í ?umavy. ?kola má dlouholetou tradici vzdělání v oborech s vyu?ním listem a v oborech s maturitní zkou?kou v regionu su?icka. Ne náhodou oslavila ?kola v roce 2013 120 let trvání. Sou?asná podoba ?koly vznikla v roce 2004 spojením dvou samostatnych ?kol v jeden subjekt, ktery pokra?uje ve vyuce tradi?ních obor? a zavádí vyuku obor? novych, jejich? zamě?ení je jedine?né v ?R. ?kola vyu?uje následující obory: ?ty?leté s maturitní zkou?kou Cestovní ruch se zamě?ením - Management cestovního ruchu - Pr?vodcovství a podnikání v cestovním ruchu Sociální ?innost se zam?ením - Mana?er sociálních slu?eb - Osobní asistent - pe?ovatel Elektrotechnika se zamě?ením - Mechatronika - Technicky design Aplikovaná chemie se zamě?ením - Technologie plast? T?íleté s vyu?ním listem Mechanik opravá? motorovych vozidel (Automechanik) Opravá? zemědělskych stroj? Autoelektriká? Truhlá? Zedník Instalatér Elektriká? Kucha?-?í?ník Kade?ník ?áci s vyu?ním listem mohou pokra?ovat dvouletym nástavbovym studiem v oboru vzdělání s maturitní zkou?kou: Podnikání se zamě?ením Provozní technika Management malych a st?edních firem Nabídku vyrazně doplňují vzdělávací programy rekvalifikací nebo ?kolení a kurzy dal?ího vzdělávání. ?kola je zapojena do celé ?ady projekt? v rámci OPVK nebo projekt? zahrani?ních. Na celou ?adu obor? vzdělání s vyu?ním listem je mo?no získat podnikovy stipendijní program. Vyuka probíhá v moderních multimediálních a odbornych u?ebnách a na pracovi?tích odborného vycviku vybavenych nejnověj?í technikou. ?kola nabízí ?ák?m, kte?í nemohou denně dojí?dět ubytování v moderním ubytovacím areálu hotelového typu, celodenní stravování s vyběrem více druh? jídel a volno?asové aktivity v moderním sportovním areálu, ktery je sou?ástí DM. Dále zaji??uje ?kola velmi ?irokou doplňkovou ?innost a to v oblastech: ubytování pronájem pokoj? v době nep?ítomnosti ?ák? na DM (prázdniny, soboty, neděle) stravování snídaně, obědy, ve?e?e – vyběr z více druh? jídel pro ?áky i ve?ejnost ?kolní kavárna ob?erstvení pro ?áky i ve?ejnost, vyroba zákusk? a studené kuchyně, zaji??ování vyrobk? na r?zné oslavy auto?kola AM, A1, A, B, C, T, C+E, kondi?ní jízdy, vrácení ?P ?kolící st?edisko ?idi?? vstupní a periodické profesní ?kolení ?idi?? svá?e?ská ?kola základní svá?e?ské kurzy, kurzy sva?ování evropské normy, materiál hliník, ocel, nerez mytí vozidel u?ní mytí osobních a nákladních vozidel, stroj? a za?ízení, studenou a horkou vodou, mytí na zvedáku opravy vozidel opravy, údr?ba a p?íprava osobních automobil? na STK, opravy a údr?ba zemědělské techniky pronájem sportovního areálu k pronájmu jsou ur?eny h?i?tě kopané, atletická sportovi?tě, h?i?tě na tenis a mí?ové sporty, plá?ovy volejbal, sportovní hala revize el. za?ízení ?kola nabízí firmám a soukromník?m provedení el. revizí budov, stroj? a ná?adí a revizí hromosvod? penzion pro seniory ?kola nabízí ubytování v garsonkách senior?m se starobním a plnym invalidním d?chodem, v objektu jsou zaji?těny sociální slu?by vyroba sou?ástí na CNC strojích ?kola nabízí kapacitu na vyrobu jednoduchych sou?ástí na CNC strojích kade?nické slu?by v budovách Na Burince a Vol?ovská zednické práce, truhlá?ské práce, instalatérské práce, elektriká?ské práce ?áci oboru vzdělání Elektrotechnika pracují v programech: Verze pro tisk Virtuální prohlídka ?koly Nep?ehlédněte 15 B?e 2016 - 00:00 P?ihlá?ky ke studiu 30 ?er 2015 - 08:20 Spole?né webové stránky SO? a SOU Su?ice a VHS im Landkreis Cham e. V. 1 ?íj 2014 - 12:00 P?ihlá?ka k maturitní zkou?ce 15 Led 2014 - 07:00 500 K? pro ?áka na úhradu ubytování v domově mláde?e 1 Zá? 2013 - 08:00 Bakalá? 1 Zá? 2013 - 08:00 Jídelní?ek Aktuality 29 ?er 2016 - 08:35 Jsme Fakultní ?kolou Univerzity Karlovy v Praze 19 Kvě 2016 - 07:00 Harmonogram ústních maturit jaro 2016 17 Kvě 2016 - 07:00 Exkurze oboru Sociální ?innost - Festival umění porodit 16 Kvě 2016 - 08:00 Bufet v Po?ovní ulici rozjí?dí provoz pro ve?ejnost od 16. května 2016! 10 Kvě 2016 - 07:00 4.místo v celostátním kole soutě?e dovedností oboru Opravá? zem. stroj? 4 Kvě 2016 - 08:00 Exkurze oboru Sociální ?innost do Hospicu sv. Jana Neumanna a Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích 2 Kvě 2016 - 12:30 Exkurze oboru Cestovní ruch do Galerie Sirkus 2 Kvě 2016 - 08:00 Harmonogram státních maturit jaro 2016 Obory

sossusice.cz Whois

Domain Name: SOSSUSICE.CZ